Algemene voorwaarden Laadpalencentrum

  1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen Laadpalencentrum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85075957, en de klant. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.

  2. Offertes en overeenkomsten Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand zodra de offerte schriftelijk is aanvaard door de klant of door het indienen van een offerteaanvraag via onze website.

  3. Dienstverlening Laadpalencentrum biedt diensten aan op het gebied van het installeren van laadpalen bij particulieren. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie met betrekking tot de locatie en specificaties voor een correcte uitvoering van de diensten. Laadpalencentrum zal zich inspannen om de afgesproken diensten naar behoren uit te voeren en streeft naar een tijdige en kwalitatieve installatie van de laadpalen.

  4. Betaling De klant dient de betalingen te voldoen volgens de overeengekomen voorwaarden. Bij verzuim is Laadpalencentrum gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Alle kosten en rente die voortvloeien uit het verzuim van betaling zijn voor rekening van de klant.

  5. Aansprakelijkheid Laadpalencentrum is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit de uitvoering van de diensten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Laadpalencentrum. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Laadpalencentrum het bedrag van de overeenkomst overschrijden.

  6. Intellectuele eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en bijbehorende materialen berusten bij Laadpalencentrum. Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Laadpalencentrum de diensten en materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

  7. Overmacht Laadpalencentrum is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-uitvoering van de diensten als gevolg van overmacht, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, natuurrampen, stakingen, brand, overheidsmaatregelen of technische storingen.

  8. Geschillen en toepasselijk recht Op alle overeenkomsten en geschillen tussen Laadpalencentrum en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Laadpalencentrum gevestigd is.

  9. Wijziging van de voorwaarden Laadpalencentrum behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle nieuwe overeenkomsten en diensten.

Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.